BROŃ KOMBINOWANA:

      EKSPRES i pochodne  -  model 55

      EKSPRES  -  model B26

      DRYLINGI  -  model 35 i 37

      KNIEJÓWKI I EKSPRESY  -  model 80 i 88

      CZTEROLUFKA  -  MODEL 37V